Ügyintézés

Adóügy


Ügyintéző neve:
Molnárné Szücs Bernadett vezető adóügyi tanácsos
Telefon: 06 88 573 110/15
E-mail:
adougy@bakonyszentlaszlo.hu
Ügyintézés helye:
Bakonyszentlászló Önkormányzat, 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.

Ügyleírások:
(
Az ügyleírások részleteinek megtekintéséhez kattintson a kívánt ügyleírásra)

 

Az adónem 2000. január 1. napjától került bevezetésre.

Az adó tárgya:

 • magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a vállalkozás célra hasznosított épület, vagy épületrész kivételével
 • belterületi beépítetlen földrészlet (telek)
 • a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga (szolgálati lakás, önkormányzati, vállalati bérlakás)

Az adó alanya:

 • Aki a naptári év első napján a lakás, épület, épületrész, telek tulajdonosa.
 • Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, (lehetőség van azonban valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóirodához benyújtott megállapodás alapján ettől eltérni. A tulajdonostársak közül bárki magára vállalhatja az adó megfizetését).
 • Aki az önkormányzat területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (szolgálati lakásban, önkormányzati bérlakásban lakik).

Mentességek kedvezmények:
Mentes az adó alól:

 • A társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az adó mértéke: 5000,-Ft/ingatlan.

Bevallás határideje: legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának (haszonélvezetének, bérleti jogának) megszerzését követő év január 15. napja.

A befizetés határideje:

 • I. félév március 16.
 • II. félév szeptember 15.

Befizetés módja:

 • Készpénz-átutalási megbízással
 • vagy átutalással a 11600006-00000000- 01903999 számlaszámra

Az ügy intézéséhez szükséges adatok, dokumentumok:

 • Adásvételi szerződés, hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés másolata, földhivatali tulajdonlap-másolat (A tulajdonszerzés formájától függően)
 • Az ingatlan címe, helyrajzi száma,
 • Az ingatlan adatai (alapterülete, szobáinak száma, állandóra bejelentett lakók száma)
 • Tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, munkahely)

Letölthető nyomtatványok:
 BL-NYT Magánszemélyek kommunális adója bejelentő lap (91.11 kB)
 BL-NYT Kommunális adó kijelentő lap (54.49 kB)

Az eljárás jogi alapjai:

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén lévő kereskedelmi és magánszálláshelyen
legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszaka

Mentes az adó megfizetés alól:
 • a 18 év alatti vagy 70 év feletti magánszemély,
 • az egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemély
 • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
 • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély
Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft/fő/éj
Bevallás határideje: A tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
A bevallást a szállásadónak kell elkészíteni és benyújtani.

Befizetés határideje: A beszedést követő hó 15. napjáig. A szállásadó fizeti be.

Befizetés módja: Készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a
11600006-00000000-01904031 számlaszámra
Letölthető nyomtatványok:
 BL-NYT Idegenforgalmi adó bevallás (25.74 kB).

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
A hatályos jogszabályok - A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a talajterhelési

díjról szóló 15/2004. (V.28.) önkormányzati rendelet - szerint 2004. július 1-től talajterhelési díjat kell fizetnie annak,

aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a vízfelhasználási szolgáltatást igénybe veszi.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke, fokozatos bevezetéssel 120 Ft/m3. A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 10 %-os kedvezménnyel.

A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:
A díj számítás alapja * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó (Bakonyszentlászlón 3) = talajterhelési díj összege

A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthető, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig bevallást kell tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egy-időben a kiszámított talajterhelési díjat be is kell fizetni.

A bevallási nyomtatványt az Adóiroda minden év március 15-ig megküldi az adózónak úgy, hogy azon már szerepel a vízszolgáltató által igazolt, előző évi szolgáltatott vízmennyiség is. Ezen a nyomtatványon kell levezetni a talajterhelési díj számítását, melyhez minden adat rendelkezésre áll kivéve az elszállíttatott (szippantott) szennyvíz mennyisége, melyet az adózónak kell beszámítania. Ehhez természetesen gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát érintő, adóévi szennyvíz-elszállítási (szippantási) számláit.

Mentesség a díj fizetése alól:
a lakossági kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól,

 • ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
 • az egyedülálló, ha a jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át,
 • az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

A mentesség igénybevételéhez szükséges jövedelemigazolást a március 31-ig benyújtandó bevalláshoz kell majd csatolni.

2009-ben 90 %-át (324 Ft/m3) és
2010-ben 100 %-át (360 Ft/m3) kell megfizetni


Letölthető nyomtatványok:
 BL-NYT Talajterhelési díj bevallás (76.76 kB)
 BL-NYT Nyilatkozat talajterhelési díj kedvezményhez (36.46 kB)

Az eljárás jogi alapjai:

Talajterhelési díj beszedési számla száma: 11600006-00000000-12666803

Az adó alanya:
Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző
 • Az szja. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég;
 • Az szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele meghaladja a 600 ezer forintot;
 • Jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
 • Egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
Az adó alapja:
Az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel

Az adó mértéke: Az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 2 %-a,
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 1000,-Ft /nap.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg : március 16
Előző évi adókülönbözet : május 31
Második félévi előleg : szeptember 15
Feltöltés : december 20

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a
11600006-00000000-01904419. számlaszámra
Letölthető nyomtatványok:
BL-NYT Iparűzési bevallási nyomtatvány (125.52 kB)
BL-NYT Ideiglenes iparűzési tevékenység bevallása (77.64 kB)

Az eljárás jogi alapjai:

Az adó tárgya:
A belföldi érvényes rendszámtáblával („E" és „P" rendszám is) ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, és a lassújármű pótkocsija, „méhesházas" gépjármű a munkagép "CD", a "CK", a "DT", az „OT" és a "Z" betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül , amelyek az EU valamely tagállamában vannak nyilvántartva .

Az adó alanya:

 • Aki a gépjármű hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
 • Ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos).
 • Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely nevére a forgalmi engedélyt kiállították
 • Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 • Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a haláleset vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként bejegyeztek
 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól, a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
 • Gépjármű tulajdon-átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az adó alanya az akit az év első napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként vagy üzembentartóként bejegyeztek.

Az adó alapja:

 • Személyszállító gépjármű esetében - kivéve az autóbuszt - a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.
 • Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
 • Tehergépjármű esetében: az önsúly plusz a terhelhetőség (raksúly) 50 %-a.

Az adó mértéke:

Év Ft / 100 kg Tételesen adózó járművek (Ft/db)
2009 1200Ft/100 kg Nincs

Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetén:

 • Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kW

Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi illetve tehergépjármű esetében az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft

Az „E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 8000 Ft, tehergépjármű után 40 000 Ft, a „P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 20 000 Ft.

Befizetési határidők:

I. félévben: március 15
II. félévben: szeptember 15,
évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító
határozatban foglaltak szerint

Adókötelezettség kezdete:

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját követő hónap 1. napjától
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától
 • „E" és „P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik

Mentességek 2004.01.01-től:

 • A súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha-, vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
 • Nyilatkozat alapján a társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • A költségvetési szerv, az egyház, tulajdonában lévő gépjármű.
 • A helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű
 • Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. Tv-ben kihirdetett Békepartnerség és más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

Kedvezmények:
20 %-os adókedvezmény illeti meg:

 • azon autóbuszt, tehergépjárművet amelynek környezetvédelmi osztályba sorolása „5", „6" „7" vagy „8" (6/1990.(IV.12) KöHÉM rendelet 5.számú melléklet II. alpontja szerint);

30 %-os adókedvezmény illeti meg

 • azon autóbuszt, tehergépjárművet és nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja „9", „10', „11" vagy „12";

50 %-os adókedvezmény illeti meg

 • azt a nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja „9", „10', „11" vagy „12.

Bevallási kötelezettség: 2004.01.01-től nincs. Az adó kivetése a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata.

Az eljárás jogi alapjai:
• Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv. 176. §
• A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

 

 

Térkép


Nagyobb térkép, útvonaltervezés

Képgaléria